Intersec har med afsæt i selskabets autorisation, udstedt af Rigspolitichefen, valgt at
prioritere sine vagtydelser inden for områderne:

  • Stationær vagt
  • Runderende vagt
  • Områdevagt
  • Alarm- & patruljevagt
  • Beredskabsvagt

Stationær vagt (fastvagt)
Vagtpersonel opholder sig stationært i virksomheden. Betyder at Vagten ikke bevæger sig uden for et nøje fastlagt afgrænset område, defineret som bygninger, indhegnede områder osv. Tidsperioden for Vagtens tilstedeværelse kan være i en virksomheds åbningstid, uden for normal arbejdstid eller i alle døgnets 24 timer.
Supplement til den fysiske tilstedeværelse kan Vagten gøre brug af områdets alarmsystem for yderdøre/lokaler, TV- kameraovervågning samt adgangskontrol. Vagtens opgaver kan Kombineres med tilsyn omkring bygninger samt andre nærliggende områder tilknyttet virksomheden. 
Den stationære vagt kan derudover hjælpe til med udførelse af diverse serviceopgaver, receptionsarbejde, eller fysisk tilsyn med udvalgte tekniske installationer.
Ved store og mere komplicerede vagtopgaver oprettes hos kunden egen vagt- & kontrolcentral, ligeledes bemandet med vagtpersonel. Som kombination hertil kan oprettes eget beredskab, hvor vagt- & beredskabspersonalet vil indgå i teamet af uddannede røgdykkere. Egne røgdykkere vil således kunne opstarte redning i løbet af ganske få minutter, inden tilkaldt brandvæsen ankommer til stedet. Eget beredskab med røgdykkere er specielt egnet ved steder med fysisk rigtig mange personer i bygningerne eller på området, f.eks. indkøbscentre, konferencesteder og store hoteller.
Yderligere information under Beredskabsvagt og Beredskabsledelse.

Runderende vagt (tilsynsvagt)
Opgaver med tilsyn er typisk også indeholdt i arbejdsfunktioner beskrevet ovenfor under Stationær vagt.
I dette afsnit er beskrivelse tiltænkt de opgaver, hvor vagtpersonel ikke opholder sig fast på området, men ankommer til området og foretager fastbestemt tilsyn for så igen at forlade stedet.
Vagten ankommer i officiel vagtbil. Vagten fører tilsyn og kontrol af et fast afgrænset område, hvor der fra kundens side ønskes f.eks. lukkevagt efter endt arbejdsdag og nattilsyn inden virksomheden åbner igen. Tilsynet vil være koncentreret om sikring af
yderdøre, vinduer og andre risici for indtrængen på området eller bygningerne.
For sikring af eventuelle brandkilder kontrolleres lokaler, hvor der kan forefindes elektriske installationer, der kan være potentielle årsager til udvikling af brand. Installeret ABA (brand) & AIA (indbrud) alarmer kontrolleres funktionsdygtige og AIA tilkobles inden vagten igen forlader området.
Møder Vagten personer inde på området vil der umiddelbart være krav om, at disse skal kunne vise gyldigt legitimation og anden dokumentation på deres tilknytning til området.

Uregelmæssigheder rapporteres til døgnbemandet kontrolcentral eller til virksomhedens kontaktperson. Ved alvorlige hændelser som indbrud og hærværk indrapporteres der altid samtidigt til politiet.

Områdevagt
Vagtpersonel foretager tilsynsbesøg uden for normal arbejdstid. Flere af hinanden uafhængige virksomheder og institutioner inden for et større geografisk område, er tilknyttet ordningen. Tanken er et fælles ønske om at sende et præventivt signal til
uønskede personer, uanset hvor på området de måtte påtænke deres handling. Ved indbrudsforsøg og aktivering af alarmanlæg & TV-overvågning vil alarmmelding kunne sendes direkte til områdets kørende vagtpatrulje. Derved spares væsentlig reaktionstid, da alarmsignalet ikke først skal transformeres til bemandet kontrolcentral, der herefter skal videresende alarmmelding til nærmeste alarm- & vagtpatrulje.

Alarmpatrulje
Ved aktivering af AIA indbrudsalarmer sendes elektronisk alarmsignal til døgnbemandet kontrolcentral. I henhold til forholdsordre videresendes alarmmelding til alarmpatrulje. Ved ankomst til adressen vil Vagten foretage udvendig rundering af området. Der er direkte radiokontakt til kontrolcentralen, hvortil Vagten indrapporterer eventuelle uregelmæssigheder samt eventuelle tegn på indbrud eller indbrudsforsøg.
Afhængig af aftalt forholdsordre med kunden, vil Vagten via monteret nøgleboks tilegne sig adgang til bygningen. Der foretages indvendig rundering for nærmere afklaring af hændelsesforløbet. Antaster Vagten mistænkelige personer, der kan relateres til indbrud, tilbageholdes disse indtil tilkaldt politipatrulje ankommer til adressen. Er der sket betydelig skade på vinduer eller yderdøre, rekvireres skadeservice for genetablering af bygningens skalsikring.

Beredskabsvagt
Som supplement til de traditionelle arbejdsfunktioner og vagtopgaver har Intersec udvidet medarbejdernes kompetencer via ekstra kurser og uddannelser. Uddannelsen som Beredskabsvagt foretages i et indgået samarbejde med Hovedstadens Beredskab. Beredskabsvagt ses oftest benyttet i forbindelse med større virksomheder, der sammen med Intersec opererer med bl.a. ”Eget Beredskab”.
”Eget Beredskab” er som supplement til virksomhedens sikkerhedsniveau fokuseret på ekstra ressourceenhed i forbindelse med opstået brand og som førstehjælpsperson ved alvorlige personskader. Beredskabsvagterne vil også være uddannet røgdykkere, kunne udføre brandtilsyn samt agere som brandvagt ved større arrangementer eller ved udførelse af ”varmt arbejde”.
Med fokus på vagtopgaver, der går længere end traditionelle vagtopgaver benyttes titlen ”Beredskabsvagt”. Beredskabsvagten hos Intersec har også gennemført en uddannelse som Beredskabsleder (hos Hovedstadens Beredskab).

Services

Nyheder